1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกิจกรรมลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 และสถานศึกษา

2.การพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษา

3.การจัดกิจกรรมลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษา

4.การพัฒนาความก้าวหน้าของลูกเสือในสถานศึกษา

5.การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และการรายงาน