1.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การบริหารจัดการกิจการด้านลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษา

2.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษา

3.ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 และสถานศึกษา

4.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความก้าวหน้าของลูกเสือในสถานศึกษา

5.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานผล