สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เป็นผู้นำในการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อสู่ความเป็นสากล