สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

     – ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559

สถานที่ตั้งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

     – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

       ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ตำบลท่าทอง

       อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

       โทร.055-267235 ต่อ 17 โทรสาร 055-267234

     – จัดตั้งค่ายลูกเสือ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

P1MDD5QlD40716ThuJan2015

สถานที่ตั้งค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

           -โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก