1.สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

2.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

3.การจัดกิจกรรมลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาเป็นไปตามหลักสูตร นโยบาย อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

4.ลูกเสือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตร

5.สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผลด้านการลูกเสือได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ