3

นายสุชน วิเชียรสรรค์

รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

1

นางสายสวาท ศรีจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

.

4

นางโชติกา กุลจู

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

.