header1-1

ข่าวสารสำนักงานลูกเสือ สพม.39

การบริการหลังเปิดค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  หน่วยงานที่ขอใช้ค่าย ดังนี้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร A.T.C. จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม 2559

2. สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 2 หลักสูตร

      2.1 หลักสูตร B.T.C. ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2559

      2.2 หลักสูตร A.T.C. ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2559

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฝึกอบรมให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร B.T.C. จำนวน 2 รุ่น

      3.1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2559

      3.2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2559

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพวีดีโอกิจกรรม