รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก